Planificare de lungă durată la limba și literatura română. Anul I (64 ore). Grupele de doi ani de studiu


Această planificare este utilă profesorilor de limba și literatura română din școlile profesnale, pentru anul I, studii de doi ani (64 ore).

Competenţe specifice disciplinei

  1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță.
  2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind  coeziune şi coerenţă discursivă.
  3. Lectura și receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de observaţie şi atitudine creativă.
  4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi responsabilitate pentru propria exprimare.
  5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice, gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol.
  6. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de atitudine pozitivă şi  interes.

Bibliografie

  1. Curriculum național. Limba și literatura română pentru clasele a X-a – a XII-a (aprobat prin ordinul nr. 906 din 17.07.2019)
  2. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la limba și literatura română în anul de studii 2020-2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *