BAC 2019. Cum va fi acesta?


Examenul de bacalaureat are drept scop testarea cunoștințelor elevilor absolvenți la disciplinele studiate pe parcursul celor 12 ani. În cadrul examenului de bacalaureat, elevii absolvenți urmează să susțină în mod obligatoriu probe de examen la limba de instruire, limba străină, iar în şcolile alolingve – la limba şi literatura română, dar şi un examen de profil – matematica pentru cei de la profil real; istoria românilor și universală pentru profilul umanist și proba de profil pentru candidaţii de la profilul arte, sport, tehnologic. În afară de disciplinele obligatorii, candidații la BAC vor susține și o probă de examen la o disciplină şcolară, propusă spre alegere dintr-o listă mai largă: geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istoria românilor și universală, informatică.

Pentru că în perioada pregătirilor pentru examenul național de bacalaureat e multă agitație, iar elevii se stresează de fiecare dată când aud cuvântul „BAC”, echipa #diez a selectat câteva repere pe care trebuie să le cunoască fiecare elev care susține examenul în acest an.

# Elevii vor susține examenele de bacalaureat în perioada 4-21 iunie 2019. Orarul sesiunii de bacalaureat din acest an îl găsiți aici. 

# Dreptul de a susţine examenul de bacalaureat îl au persoanele care au finalizat programa de liceu în instituţiile de învăţământ general, profesional tehnic sau superior și persoanele care au absolvit forme de învăţământ echivalente învăţământului liceal care solicită susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

# Examenul de bacalaureat se consideră promovat dacă notele de la fiecare probă de examen nu sunt mai mici decât „5” (cinci).

# Și în acest an tinerii care susțin examenul de bacalaureat vor fi supravegheați video. La intrare în centru de bacalaureat aceștia vor fi verificați cu detectoare de metale.

# Urmare a promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat, modelul căreia este aprobat de minister, care conferă dreptul de admitere în învățământul superior și în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar.

# La proba de geografie, candidaţilor li se permite să între în sala de examen cu atlasele geografice şcolare, prevăzute de programa de examen la geografie, şi riglă, iar la proba de matematică şi fizică – creion simplu, riglă, radieră.

 
 

# Din momentul repartizării testelor, nici un candidat nu mai poate intra în sală şi nici părăsi sala de examen (doar în cazuri speciale  cu permisiunea președintelui Centrului de Bacalaureat, candidatul, însoţit de asistent, poate ieşi, temporar, din sală, predând testul celui de al doilea asistent. În acest caz, asistentul însoţeşte doar un singur candidat).

# În caz de nepromovare, examenul de bacalaureat poate fi susţinut gratuit de cel mult două ori în decursul următorilor 3 ani.

# Elevilor din licee care nu au promovat examenul de bacalaureat, dar au realizat integral cursul de liceu, li se eliberează un certificat de studii liceale, care conferă dreptul de a urma programe de pregătire profesională în instituţii de învăţământ profesional tehnic secundar şi profesional tehnic postsecundar

# Candidatul, care a comis în test o greşeală pe care doreşte s-o corecteze, taie cuvântul/ rândul/ secvenţa greşită cu o linie orizontală. Scrie varianta corectă deasupra sau în spaţiul rămas liber fără a utiliza ceruza.

# Candidaţii sunt repartizaţi în sălile de examen câte unul în bancă, în ordine alfabetică, după profiluri, conform listelor afişate (pe uşa fiecărei săli se afişează lista nominală a candidaţilor (numele, prenumele, limba de instruire)). În fiecare sală de examen vor fi repartizaţi cel puţin 10 candidaţi.

# Pentru susţinerea probelor scrise, candidaţii primesc teste personalizate, la rezolvarea cărora utilizează pix cu cerneală albastră, şi maculatoare. Maculatorul reprezintă trei foi A4 capsate şi documentate cu ştampila/antetul Centrului de Bacalaureat. Maculatoarele se repartizează candidaţilor înainte de începutul probei.

# Fiecare candidat scrie pe fiecare foaie de maculator numele, prenumele, denumirea instituţiei de învăţământ în care a făcut studiile, localitatea, raionul, disciplina de examen, data susţinerii probei. Testul personalizat conţine pe foaia de titlu numele, prenumele, data, luna, anul naşterii, codul personal al candidatului (IDNP), Centrul de Bacalaureat (CB), raionul/ municipiul (CB), localitatea (CB).

# Maculatoarele, testele anulate/ neutilizate se triază aparte: maculatoarele rămân în Centrul de Bacalaureat, pentru că nu se verifică, şi vor fi ulterior transmise în instituţiile de învăţământ, iar testele anulate, puse în plic aparte de testele scrise, şi testele neutilizate puse în alt plic, sunt transmise preşedinţilor Comisiilor Republicane de Evaluare a testelor de examen, odată cu procedura de predare a tuturor testelor.

# Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen: tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, ceas (ora începutului examenului și sfârșitului acestuia va fi fixată pe tablă), staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte dispozitive electronice sau alte surse de informare, primește de la secretarul Centrului de Bacalaureat o pungă, pune în aceasta materialele interzise împreună cu o declarație tip în care menționează numele, prenumele, instituția de învățământ, raion, localitate și obiectele care vor fi depozitate în sala de depozitare a obiectelor personale.

# La expirarea timpului rezervat pentru realizarea subiectelor de examen, observatorii preiau de la candidaţi, sub semnătură, testele şi maculatoarele, închid prin „Z” spaţiile libere pe toate paginile din lucrare, în prezenţa candidatului (candidații nu pun „Z”).

# În ziua examenului, în localul Centrului de Bacalaureat nu au acces alte cadre didactice neimplicate în examen, personal tehnic, părinţi, sau alte persoane.

# Accesul candidaţilor în Centrul de Bacalaureat și sălile de examen este permis în baza actului de identitate (buletin de identitate, buletin provizoriu, pașaport pentru cetățenii Republicii Moldova, permis de şedere pentru cetăţenii străini care îşi fac studiile în Republica Moldova) cu 30 de minute înainte de începerea probei.

# Nu se permite realizarea copiilor, fotocopiilor sau preluarea sub orice formă a informaţiei din testele personalizate.

# Candidaţii semnează o declaraţie, în fiecare zi de examen, până la începutul probei de examen.

# Rezultatele apar atât în versiune fizică cât și electronică (pentru a vedea rezultatele în formă electronică vei primi de la liceu un cod personalizat).

# Pentru realizarea testului scris, se acordă 3 ore astronomice (180 minute). Timpul rezervat pentru realizarea subiectelor se calculează din momentul în care toţi candidaţii din aceeaşi sală au primit testul de examen.

# În sesiunea de bază, între probele de examen se face o pauză de, cel puţin, două zile.

# Candidaţii care vor susţine repetat unele probe ale examenului de bacalaureat în sesiunea suplimentară vor depune o cerere, în scris, la Centrul de Bacalaureat, timp de 48 de ore de la afişarea rezultatelor contestaţiilor din sesiunea de bază.

# Pe măsură ce îşi încheie testele, candidaţii le predau asistenţilor, semnând în borderoul de prezenţă. Depăşirea timpului prestabilit pentru realizarea subiectelor de examen este interzisă. Ultimii 3 candidaţi rămân în sala de examen până la predarea ultimului test.

# De la proba de examen sunt eliberaţi, cu nota „10” (zece), din oficiu, deţinătorii diplomelor de gradul I, II, III la olimpiadele republicane la disciplina dată, organizate de către minister, în anul absolvirii şi elevii, care în una din clasele X-XII au obţinut, la disciplina dată de examen, medalii individuale la olimpiadele internaţionale, recunoscute de minister.

# De la proba practică a disciplinei de examen sunt eliberaţi, cu nota „10” (zece), din oficiu, deţinătorii diplomelor de gradul I, II şi III la Campionatele Internaţionale oficiale, Europene şi Mondiale, candidaţii cu performanţe la nivel de Maeştri în Sport/ Artă, deţinătorii diplomelor de gradul I, II şi III la campionatele naţionale, organizate de către minister. Aceşti candidaţi susţin însă proba teoretică la disciplina respectivă şi celelalte probe de examen.

# De la proba de examen la limba străină pot fi eliberaţi, la cerere, cu nota „10” (zece), din oficiu, candidaţii care au promovat, pe parcursul învăţământului general, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi deţin certificat care atestă un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B2 (C1 pentru candidaţii din clasele bilingve), corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care sunt luate în consideraţie pentru eliberarea candidaţilor de la proba de examen la limbă străină este aprobată prin ordin al ministrului.

Sursa: diez.md

2 Replies to “BAC 2019. Cum va fi acesta?”

  1. Salut,
   Punctul 130 din Regulamentul cu privire la Examenul de Bacalauriat 2018 spune:
   La proba de geografie, candidaţilor li se permite să între în sala de examen cu atlasul şcolar pentru geografia fizică şi geografia umană, iar la proba de matematică, fizică, informatică – creion simplu, riglă, radieră. La celelalte probe de examen, candidaţii au doar pix cu cerneală albastră.

   Din metodologia de anii trecuți, elevii au fost cu 3 atlase și nimeni nu a avut obiecții, noi sau vechi nu importă, IMPORTANT – condiția este să nu fie notițe făcute în atlas (se verifică la intrare). SUCCES!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *