Stagii la Parlament în sesiunea de toamnă


La Program pot candida persoanele care fac studii de licență în ultimul an, de master, doctorat și reprezentanți ai societății civile (tineri din cadrul organizațiilor neguvernamentale). 

În perioada sesiunii de toamnă 2019, Parlamentul oferă 21 de stagii în cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului și în secretariatele comisiilor permanente.

Stagiarii vor participa la procesul de analiză, elaborare și administrare a actelor legislative, la procedura de expertiză legislativă, la ședințele comisiilor parlamentare, la alte activități din cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului.

Candidații trebuie să fie tineri de până la 30 de ani, care cunosc limba de stat și o limbă de circulație internațională, nu au antecedente penale nestinse sau alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice. Tinerii trebuie să aibă media de minim 8,5 la ultima sesiune academică sau, în cazul celor angajați, experienţă de lucru de până la 2 ani în cadrul unei organizaţii neguvernamentale. Totodată, ei nu trebuie să fie soţul/soţia, rudă sau afin, până la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică.

Dosarul de participare la concurs va include obligatoriu:

–  formularul de participare; 
–  scrisoare de recomandare;
–  scrisoare de intenţie;
–  copia buletinului de identitate;
–  copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;
– copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);
–  copia carnetului de muncă;
– cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere;
–  copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada  stagiului; 
–  certificat medical (forma 086-2/e).

Dosarul de concurs va fi depus, personal sau prin poștă, până pe data de 8 octombrie 2019, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane sau prin e-mail resurseumane@parlament.md.

Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova are o durată de până la 3 luni și se desfășoară de două ori pe an, în perioada sesiunilor ordinare ale Parlamentului (februarie – iulie și septembrie – decembrie). Parlamentul desfășoară programe de stagii din 2014. 

Detalii: http://www.parlament.md/SecretariatulParlamentului/PosturivacanteStagii/tabid/171/language/ro-RO/Default.aspx

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *