Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director


 • Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din mun. Bălți;
 • Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Dubăsari.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei,  nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

   Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ general depun personal sau prin reprezentant (la Secția managementul documentelor a ministerului, bir. 330), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul de concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. Copia carnetului de muncă autentificat;
 5. Curriculum Vitae de model Europass, al cărui model este specificat în anexa nr. 2 la Regulamentul de concurs;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. Alte documente pe care le consideră relevante (copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de   expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice etc.);
 9. Proiectul Planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;
 10. Lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Secția managementul documentelor, bir.330, până la 08 noiembrie 2019.   

Telefon de contact: 0 22 233 560; 0 22 234 838 

 Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial nr.1 din 18.08.1994

I. Acte legislative și normative generale:

 • Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000, Monitorul Oficial nr. 88-90/664
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162
 • Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324
 • Legea nr. 270 din 23.11. 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Monitorul Oficial Nr. 441-447
 • Hotărârea Guvernului nr. 2131 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

II. Acte legislative şi normative specifice domeniului funcției: 

Vezi actele normative specifice domeniului funcției disponibile pe pagina web a ministerului (compartimentul Învățământ general, „Acte normative”) 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *