Inspector, Secția Evaluare Învățământ Primar și Gimnazial (Concurs prelungit)


Domeniu de activitate:
Educaţie

Funcţia publică vacantă:
AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:
Inspector, Secția Evaluare Învățământ Primar și Gimnazial (Concurs prelungit)

Data-limită de depunere a documentelor:
16.09.2019

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Promovarea  și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea managementului calității în învățământul primar și gimnazial.

Sarcini de bază:
Realizarea de sarcini de complexitate scăzută în domeniul executării activităților de control și inspectare a procesului de implementare a actelor normative;
Participarea la realizarea activităților de evaluare a instituțiilor de învățământ primar și gimnazial;
Participarea la realizarea procesului de evaluare a activităţii personalului didactic și didactic auxiliar din instituţiile de învățământ primar și gimnazial;
Generalizarea rapoartelor şi a altor informații privind rezultatele evaluării în învățământul primar și gimnazial.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Stînca Nadejda

Telefon:
022 54 54 11

E-mail:
contact@anacec.md

Web site:
http://anacip.md/

Raion, oraș:
Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:
șos. Hîncești 38A, MD-2028
biroul 215

Tip de angajare:
Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

– studii superioare cu profil pedagogic;
– grad didactic/managerial;
– experiență didactică sau de conducere în sistemul de învățământ de cel puțin 1 an;
– cunoaşterea şi înţelegerea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
– cunoaşterea cadrului  normativ general şi  în domeniu, strategiilor şi politicilor educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului primar și gimnazial;
– abilități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint.

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  DaCertificat medical:  NuCazier juridic:  DaCopia carnetului de muncă:  NuAlte documente necesare:  – formularul de participare, anexa la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu semnătura titularului;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
– Copiile documentelor menționate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
– Adeverința semnată de conducătorul și contabilul șef al instituției de la ultimul loc de muncă, în care trebuie în mod obligatoriu să se facă referință la documentul (ordin, dispoziție etc.) care confirmă vechimea în muncă.

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:
de la 5265 lei

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul administrației publice
Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Acte normative în domeniul de specialitate
Codul Educației nr.152 din 17.07.2014; Monitorul Oficial nr. 319 – 324 din 25.10.14 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 “Educaţia 2020”;
Regulamentul tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclu I și II, aprobat prin ordinul ME nr. 235 din 25 martie 2016;
Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin ordinul ME nr. 638 din 30 iunie 2016;
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogicăaprobat prin ordinul nr. 62 din 23 februarie 2018;
Cadrul Naţional de referinţă al curriculumului. Curricula Naţională;
PLANUL – CADRU pentru învățământul primar, gimnazial, mediu general şi liceal pentru anul 2018 – 2019, aprobat prin ordinul ministrului nr. 397 din 29 martie 2018;
Standarde de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului aprobate prin ordinul ME nr. 970 din 11 octombrie 2013;
HG nr. 732 din 16 septembrie 2013 cu privire la Centrul Republican de Asistență. Psihopedagogică și Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică;
HG nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;
Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20.07.2018.
Standardele de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general,  aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20.07.2018.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *