Concurs pentru ocuparea funcției de Director general al Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”


Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării anunţă concurs pentru ocuparea funcției de Director general al Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare corespunzătoare profilului instituției muzeale, care au o vechime de muncă în domeniul muzeografiei sau managementului patrimoniului cultural de cel puțin cinci ani (în cazul muzeelor subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării), la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției, dispune de capacitate deplină de exercițiu.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” depun personal sau prin reprezentant (Secția managementul documentelor al ministerului, biroul 330), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului.

Dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: 

 1. Cererea de înscriere în competiția de concurs (Anexa nr.1);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. Copia actelor ce confirmă gradul științific;
 5. Curriculum Vitae de model Euro Pass;
 6. Copia carnetului de muncă;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere (cazierul va fi prezentat în termen de 10 zile de la anunțarea câștigătorului sub sancțiunea de neemitere a ordinului de numire în funcție);
 8. Proiectul de management/programul de activitate pentru 5 ani în funcția de director general al instituției muzeale;
 9. Actele pot fi depuse în original sau prin e-mail, în format PDF sau JPG la adresele indicate în anunț.
 10. În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului.
 11. Lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 1 exemplar.

Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Secția managementul documentelor, bir.330, până la 25 octombrie 2019.    

Telefon de contact: 0 22 233 564 

Bibliografia concursului  

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial nr.1 din 18.08.1994

 I. Acte legislative generale  

 • Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000, Monitorul Oficial nr. 88-90/664
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162
 • Legea nr. 270 din 23.11. 2018privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Monitorul Oficial Nr. 441-447 din 30.11.2018
 • Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

II. Acte legislative şi normative în domeniul profilului instituției muzeale   

 • Legea muzeelor nr. 262/2018, Monitorul Oficial Nr. 7-17, 12.01.2018.
 • Legea 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, Monitorul Oficial Nr. 82-84, 27.04.2012.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *